Знаковко

Знаковен е алатка за конверзија на текст во знаковен јазик за олеснување на комуникацијата со глувите и наглуви лица. Алатката е направена во соработка со DIPteam-от. Таа најпрвин го преобразува влезниот текст во низа на симболи кои потоа ги преточува во видео секвенца од знаци. Фондот на симболи, односно знаци, со кои работи алатката е 200, а точноста е 95.51% на ниво на симболи.

studio

Проблемот кој го адресира алатката се тешкотиите на следење на пишан текст кај лицата со оштетен слух. Ова доаѓа од нивното не познавање на говорниот јазик и тоа како звучат буквите. Уште повеќе, знаковниот јазик функционира различно од говорниот јазик - во него мислите се искажуваат преку низи на симболи кои немаат граматички одлики од типот на род, број, лице и време. Неколку примери се дадени во следната табела:

гласовен знаковен
Снеже знаеше дека некој таму ја чека. Снеже знае некој таму чека
Семејството врапчиња живееше на најубавото дрво во населбата. семејство птица живее убав дрво место
Славе и неговиот татко, многу сакаа да им помагаат на животните. Славе негов татко многу сака помош животно

Знаковен е опишан во трудот:


Благодарност

Работата на Знаковен беше поддржана од Викторија Смилевска и Анета Црвенковска преку нивната експертиза во знаковниот јазик. Видео снимките од знаците беа направени со помош на Гордана Стаматоска.