Синтеза на говор (TTS)

Синтезата на говор на македонски е еден од долготрајните фокуси на Групата за говорни технологии на ФЕИТ. Во својата работа таа создала повеќе системи за оваа намена: