Аугментирана и асистивна комуникација

Групата за говорни технологии активно работи на нивната примена во асистивните технологии.

cboard logo

Сиборд е алатка за ААК локализирана за македонски и албански.


govorko logo

Говорко е алатка за ААК развиена од студентите на ФЕИТ.


znakoven logo

Знаковко е алатка за конверзија на текст во знаковен јазик развиена од студентите на ФЕИТ.